Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Robots4All mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 
Ondernemingsgegevens
    Common Sense Applications bvba
    Nuyttens Joost
    Potteel 29
    1730 ASSE - België
    BE0893.481.747
    info@robots4all.be
    +32-475-686943

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van Robots4All is maakt deel uit van de bvba Common Sense Applications (C.S.A.) met maatschappelijke zetel te Asse (België), Potteel 29, BTW BE 0893.481.747 en biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen die in de webshop worden aangeboden en elke aankoop die de klant plaatst bij Robots4All.

Hoewel de webshop zich vooral richt op België worden alle diensten van Robots4All geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen de klant en Robots4All geacht te zijn uitgevoerd in België.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen, uitgedrukt in Euro, zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Robots4All is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Robots4All  is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Robots4All.

Robots4All is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Robots4All assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Robots4All. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving
- contant bij afhaling

De klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking op de bankrekening aanwezig is om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken.  Zo niet kan Robots4All de bestelling weigeren.
Voor de afhandeling van de online betaling werkt Robots4All samen met Mollie. Mollie is erkend betalingsprovider (www.mollie.com) op het gebied van beveiligde online betalingen. Robots4All heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten.  Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Robots4All.
Robots4All houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren aan een klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.  Robots4All kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de klant.
In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de klant via email of schriftelijk door Robots4All op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.
In het geval van de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Robots4All onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen.  De klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden.  De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen.  In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard.  In elk geval zal Robots4All de terugbetaling uitvoeren binnen 30 dagen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Robots4All.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Robots4All te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Robots4All beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Robots4All zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Leveringen

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).
Robots4All zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling zo snel mogelijk naar dat adres wordt verstuurd. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met het adres van het dichtstbijzijnde postkantoor waar de klant zijn bestelling kan ophalen.
Indien de klant zijn bestelling niet afhaalt binnen het door Bpost vooropgestelde afhaaltermijn,zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar Robots4All die vervolgens contact zal nemen met de klant teneinde de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de klant worden geëist.
De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland, Luxemburg en binnen de EU.
Robots4All houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld.
In het geval dat een levering tijdens het leveringsproces verloren zou raken en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, zal Robots4All volledig op zijn kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is of het bedrag van de bestelling, inclusief de transportkosten terugbetalen.  De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de klant gebeurt bij de levering.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 9: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Robots4All waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Common Sense Applications bvba, Potteel 29, 1730 Asse.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 10: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Robots4All mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Robots4All en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Common Sense Application, Potteel 29, 1730 Asse.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. De risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de klant.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
- artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.


Artikel 11: Privacy

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Robots4All toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Robots4All bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Robots4All uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Common Sense Applications bvba, Potteel 29, 1730 Asse.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Robots4All heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
Robots4All respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u bij Robots4All ter consultatie, wijziging of verwijdering.
De website van Robots4All maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Robots4All houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@robots4all.be


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Robots4All om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Robots4All Klantendienst

De Robots4All klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 6869438 via e-mail op info@robots4all.be of per post op het volgende adres Common Sense Applications bvba, Potteel 29, 1730 Asse, België.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Robots4all . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Robots4All kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Welkom in onze shop

Robots4All is marktleider in educatieve electronica.  We zijn dealer voor Makeblock, EZ-robots, Dash & Dot, Cubetto, Parrot, Ozobot, Brick'R'knowledge, Ohbot en Tinylab.

Common Sense Applications bvba
Potteel 29
1730 ASSE
BE 0893.481.747
RPR Brussel

Mail : info@robots4all.be
Tel   : +32 (0)476 52 96 41
          +32 (0)475 68 69 43
Rekeningnr.: BE55 0689 3141 5144
 

Waarom Robots4All

Gratis verzending binnen België vanaf €75 en naar Nederland vanaf €100.

Wereldwijde levering mogelijk.

Leveringen voor bedrijven/scholen mogelijk. Contacteer ons vrijblijvend.

14 dagen garantie: niet goed, geld terug.

Bezoek onze winkel in Waregem.
(Pand 248)
Op afspraak.
            

Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.